ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ โดยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพันธุกรรมข้าว โดยเฉพาะแหล่งพันธุกรรมข้าวป่า และความ หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
2. การประชุมสัมมนาวิชาการ “แผนงานวิจัยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าว” ร้อยละ 80 มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพันธุกรรมข้าวและความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวในธนาคารเชื้อพันธุ์ โดยดำเนินการตรวจสอบความงอกของ เชื้อพันธุ์ข้าวที่อนุรักษ์ไว้ และปลูกฟื้นฟูเชื้อพันธุ์ข้าวที่มีความงอกต่ำกว่ามาตรฐาน (80%) หรือมี ปริมาณเมล็ดพันธุ์น้อย โดยปลูกฟื้นฟูเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 ตัวอย่าง
4. การอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ โดยทำแนวป้องกันไฟจากแปลงนาที่อยู่โดยรอบ และดูแล รักษาสะพานในแปลงอนุรักษ์ จัดทำป้ายชื่อแปลงอนุรักษ์ข้าวป่า กำจัดวัชพืชที่มีปริมาณหนาแน่น และขยายพันธุ์เร็ว บันทึกข้อมูลระดับน้ำในแปลงข้าวป่าช่วงระยะการเติบโต ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่แปลงอนุรักษ์
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวในธนาคารเชื้อพันธุ์
6. โครงการจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ งานวิจัยข้าวป่าและการอนุรักษ์ข้าวป่าในท้องถิ่นเดิม
7. ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวให้บริการเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว
8. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย (โครงการย่อยอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าว)
10. โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว
11. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว
12. โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา(โครงการย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์วิจัยข้าวชุมชนและเครือข่าย)
13. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
14. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร(โครงการย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ)
15. โครงการพัฒนาเกษตรแบบปราดเปรื่อง